Прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане

С договора за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане едно лице (прехвърлител) прехвърля правото на собственост върху притежаван от него недвижим  имот на друго лице (приемател), което се задължава да издържа и гледа прехвърлителя до смъртта му*. Има още