Право на ползване

Правото на ползване е ограничено вещно право, което собственикът на една вещ (учредител) учредява в полза на друго лице (ползвател) при спазване на установените от закона условия. Нормативната уредба на правото на ползване е  в Закона за собствеността (ЗС). Има още