Завещание

Наследяването по завещание е регламентирано в българското законодателство в Закон за наследството (ЗН) *.

Завещанието представлява едностранен акт на завещателя. Има още