Какво е Жилищен комплекс от затворен тип?

С приемане на Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС) през 2009 год. за първи път в българското законодателство беше уреден жилищният комплекс от затворен тип. Параграф 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на закона дефинира жилищният комплекс от затворен тип като:
„комплекс, обособен като отделен урегулиран поземлен имот, в който са построени сгради в режим на етажна собственост и други обекти, обслужващи собствениците и обитателите, при спазване на изисквания на контролиран достъп за външни лица“. Има още

Решения на поземлена комисия като титул на собственост

Решенията на поземлените комисии представляват индивидуални административни актове съгласно определението, дадено в чл. 21 от Административнопроцесуалния кодекс. Същите нямат давностен срок и са в сила до момента, в който не бъдат отменени като незаконосъобразни или нищожни от Административния съд. Ако не бъде обжалвано в срок решението на поземлената комисия  влиза в сила и може да бъде оспорено пред съд, без ограничение във времето, единствено като нищожно.*
Емлячният регистър е книга, в която са регистрирани недвижими имоти (земя, постройки и съоръжения) на граждани и предприятия. Терминът произхожда от турската дума емляк, означаваща недвижим имот, както и данък върху недвижим имот. Има още

Право на ползване

Правото на ползване е ограничено вещно право, което собственикът на една вещ (учредител) учредява в полза на друго лице (ползвател) при спазване на установените от закона условия. Нормативната уредба на правото на ползване е  в Закона за собствеността (ЗС). Има още

Завещание

Наследяването по завещание е регламентирано в българското законодателство в Закон за наследството (ЗН) *.

Завещанието представлява едностранен акт на завещателя. Има още