Разлики между Жилище (апартамент) и Ателие

В българското законодателство няма легална дефиниция на „апартамент“. Закон за устройство на територията (ЗУТ) дава легално определение за „Жилище“ и определя минималните изисквания към него.

Съгласно ЗУТ  „Жилище“ е съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди. Има още

Прехвърляне на предприятие на едноличен търговец

В състава на търговското предприятие се включват три групи елементи – субективни права, юридически задължения и фактически отношения. Има още