Решения на поземлена комисия като титул на собственост

Решенията на поземлените комисии представляват индивидуални административни актове съгласно определението, дадено в чл. 21 от Административнопроцесуалния кодекс. Същите нямат давностен срок и са в сила до момента, в който не бъдат отменени като незаконосъобразни или нищожни от Административния съд. Ако не бъде обжалвано в срок решението на поземлената комисия  влиза в сила и може да бъде оспорено пред съд, без ограничение във времето, единствено като нищожно.*
Емлячният регистър е книга, в която са регистрирани недвижими имоти (земя, постройки и съоръжения) на граждани и предприятия. Терминът произхожда от турската дума емляк, означаваща недвижим имот, както и данък върху недвижим имот. Има още