Отказ от наследство

Отказът от наследство е регламентиран в Закон за наследството (ЗН).

Отказът от наследство е възможен само след откриване на същото, т.е. след смъртта на наследодателя, защото приживе на наследодателя бъдещите наследници нямат никакви права върху наследствената маса и е невъзможно както прием, така и отказ. Има още

Разлики между Жилище (апартамент) и Ателие

В българското законодателство няма легална дефиниция на „апартамент“. Закон за устройство на територията (ЗУТ) дава легално определение за „Жилище“ и определя минималните изисквания към него.

Съгласно ЗУТ  „Жилище“ е съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди. Има още

Какво е Жилищен комплекс от затворен тип?

С приемане на Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС) през 2009 год. за първи път в българското законодателство беше уреден жилищният комплекс от затворен тип. Параграф 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на закона дефинира жилищният комплекс от затворен тип като:
„комплекс, обособен като отделен урегулиран поземлен имот, в който са построени сгради в режим на етажна собственост и други обекти, обслужващи собствениците и обитателите, при спазване на изисквания на контролиран достъп за външни лица“. Има още