Отказ от наследство

Отказът от наследство е регламентиран в Закон за наследството (ЗН).

Отказът от наследство е възможен само след откриване на същото, т.е. след смъртта на наследодателя, защото приживе на наследодателя бъдещите наследници нямат никакви права върху наследствената маса и е невъзможно както прием, така и отказ. Има още

Разлики между Жилище (апартамент) и Ателие

В българското законодателство няма легална дефиниция на „апартамент“. Закон за устройство на територията (ЗУТ) дава легално определение за „Жилище“ и определя минималните изисквания към него.

Съгласно ЗУТ  „Жилище“ е съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди. Има още

Въпрос относно поддръжка на общи части в сграда

Собственик съм на апартамент в жилищна сграда, която не е в затворен комплекс. Фирмата, която се грижи за общите части иска да подпиша индивидуален договор за поддръжка на блока за срок от 5 години и с много неустойки за мен. Имат ли право да искат от мен да подпиша договор щом сградата не е в затворен комплекс?

Иван Петров, София

 

Здравейте г-н Петров,

Съгласно Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС)-  Управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, се урежда с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти. Уредбата има изключителен характер и затова следва да се тълкува ограничено. Законът въвежда изключение от общия режим на управлението на етажната собственост, но това изключение касае САМО жилищните комплекси от затворен тип и подлежи на стриктно тълкуване. Разпоредбата не може да намери приложение по отношение на сгради, които не притежават белезите на жилищни сгради от затворен тип. В противен случай би следвало да стигнем до неприемливия резултат, че законът има субсидиарно приложение и регламентира управлението на общите части в етажната собственост само ако не е сключен такъв договор. Считам, че след като притежавания от Вас апартамент не е в жилищен комплекс от затворен тип, няма правно основание да изискват от Вас да подпишете предложения Ви индивидуален договор.