Решения на поземлена комисия като титул на собственост

Решенията на поземлените комисии представляват индивидуални административни актове съгласно определението, дадено в чл. 21 от Административнопроцесуалния кодекс. Същите нямат давностен срок и са в сила до момента, в който не бъдат отменени като незаконосъобразни или нищожни от Административния съд. Ако не бъде обжалвано в срок решението на поземлената комисия  влиза в сила и може да бъде оспорено пред съд, без ограничение във времето, единствено като нищожно.*
Емлячният регистър е книга, в която са регистрирани недвижими имоти (земя, постройки и съоръжения) на граждани и предприятия. Терминът произхожда от турската дума емляк, означаваща недвижим имот, както и данък върху недвижим имот. Има още

Право на ползване

Правото на ползване е ограничено вещно право, което собственикът на една вещ (учредител) учредява в полза на друго лице (ползвател) при спазване на установените от закона условия. Нормативната уредба на правото на ползване е  в Закона за собствеността (ЗС). Има още

Завещание

Наследяването по завещание е регламентирано в българското законодателство в Закон за наследството (ЗН) *.

Завещанието представлява едностранен акт на завещателя. Има още

Покупко-продажба на недвижим имот

С договора за покупко-продажба продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността върху недвижим имот срещу цена, която купувачът се задължава да му заплати.* Има още