Решения на поземлена комисия като титул на собственост

Решенията на поземлените комисии представляват индивидуални административни актове съгласно определението, дадено в чл. 21 от Административнопроцесуалния кодекс. Същите нямат давностен срок и са в сила до момента, в който не бъдат отменени като незаконосъобразни или нищожни от Административния съд. Ако не бъде обжалвано в срок решението на поземлената комисия  влиза в сила и може да бъде оспорено пред съд, без ограничение във времето, единствено като нищожно.*
Емлячният регистър е книга, в която са регистрирани недвижими имоти (земя, постройки и съоръжения) на граждани и предприятия. Терминът произхожда от турската дума емляк, означаваща недвижим имот, както и данък върху недвижим имот.
В българските земи емлячните регистри започват да се водят през време на турското робство. След освобождението на България общинските емлячни книги са въведени въз основа на предприетото от правителството през периода 1903–1904 г. измерване и скициране на полските имоти в страната.
Емлячните регистри са предназначени за регистриране на недвижимите имоти с цел гарантиране на собствеността върху тях и облагането им с данъци. Водени са във всяка община. В тях са описвани полските недвижими имоти на територията на общината независимо къде живеят собствениците им.
Земята е описвана по парцели – културен вид (нива, лозе, естествени ливади и др.), площ (в декари), местоположение, граници, категория и стойност. Постройките са описвани по местоположение, вид, конструкция, етажност, застроена площ, застроен обем, стойност.
При възстановяването на правото на собственост върху земеделските земи, което започва през 1991 г., емлячните регистри са ползвани като доказателство за собственост. До 1997 г. емлячните регистри са били записани в ЗСПЗЗ погрешно като землячни регистри.
Органът, който възстановява собствеността върху земеделски земи по реда на ЗСПЗЗ, е Общинската служба по земеделие и гори (ОСЗГ). Възстановяването става посредством подаване до съответната служба на Заявление, съдържащо описание на имота и доказателства за правото на собственост като нотариални актове, делбени протоколи, протоколи на ТКЗС, емлячни регистри, молби-декларации за членство в ТКЗС, счетоводни книги за заплащане на рента, протоколи и решения за оземляване, в това число и по Закона за трудовата поземлена собственост от 1946 г. и правилника за неговото приложение и други писмени доказателства.

Общинската служба се произнася с решение, с което възстановява или отказва да възстанови правото на собственост върху земеделската земя.
Когато с решението се възстановява правото на собственост, в него задължително се описват размерът на възстановената земя, категорията, местоположението (граници и съседи ) и ограниченията на собствеността с посочване на основанията за това, ако има такива. Към решението се прилага скица на възстановения имот. Влязлото в сила решение за възстановяване, придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота. НЕ Е  необходимо да се изготвя нотариален акт. Собствеността се доказва с това решение.

Решенията на ПК, издадени след 2001 г. подлежат на вписване в Службата по вписванията по местонахождение на имота.

––––––––––––––––––––––-

(*) Настоящото изложение има за цел да очертае общата рамка на темата за решенията на ПК като титули на собственост, като няма претенции за изчерпателност. Тъй като не съществуват две абсолютно идентични житейски хипотези е добре при всеки конкретен случай да се консултирате със специалист, за да получите индивидуален съвет за Вашия казус.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *